செய்திகள்

ஆஸ்காருக்கு காந்தாரா திரைப்படம்(kantara movie for Oscar)

kantara movie

காந்தாரா திரைப்படம் சிறந்த நடிகர் மற்றும் சிறந்த திரைப்படத்திற்காக ஆஸ்கார் விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

Similar Posts